Our patrons and associates

 • Dr. Y. P. Munjal
 • Dr. Amal Kr. Banerjee
 • Dr. Swarup Sarkar
 • Dr. Arulhraj
 • Dr. Baidyanath Charkraborty
 • Dr. S. K. Biswas
 • Dr. Arundhuti Chakraborty
 • Dr. Ashis Saha
 • Dr. Manotosh Panja
 • Dr. Debashis Bhattacharya
 • Dr. Ajoy Chakravarty
 • Dr. Samir Hazra
 • Dr. Pradip Bhowmik
 • Dr. Mrinal K. Roy
 • Dr. Jaydip Biswas
 • Dr. Shibendu Ghosh
 • Dr. Saurabh Kole
 • Dr. B. A. Muruganathan
 • Dr. Apurba K. Mukherjee
 • Dr. Partha S. Karmakar
 • Dr. Jyotirmoy Pal
 • Dr. Pradip Rangarappa
 • Dr. Sanjiv Das
 • Dr. Mita Dutt
 • Dr. Spandan Bhaduri
 • Dr. Dibyendu Banerjee
 • Dr. Saborni Pal
 • Dr. Satyabrata Ganguly
 • Dr. Sarbani Sengupta
 • Dr. Daipayan Chakraborty
 • Dr. Arabinda Bera
 • Dr. Samir Roy
 • Dr. Naresh Goyal
 • Dr. Pradipta Mukherjee
 • Dr. Tapan Sarkar
 • Dr. Udas Ghosh
 • Dr. Soumitra Ghosh
 • Dr. Sekhar Chakraborty
 • Dr. Amit Kalwar
 • Dr. Asif Iqbal
 • Dr. Smarajit Banik
 • Dr. Atanu Chandra
 • Dr. H Christine
 • Dr. Rudrajit Pal
 • Dr. Vivek Kumar
 • Dr. Amitabha Chakraborty
 • Dr. Rwitika Ghosh
 • Dr. Prabir Bijay Kar
 • Mr. Supriyo Majumder
 • Dr. Sudhir Mehta
 • Dr. Jayant Panda
 • Dr. Palaniappen
 • Dr. Nandini Chatterjee
 • Dr. Debajyoti Konar
 • Dr. Supriyo Sarkar
 • Dr. Sumit Poddar
 • Dr. Arun Mangalik
 • Dr. Amitabha Saha
 • Dr. Dipankar Sarkar
 • Dr. Raja Dhar
 • Dr. Prasun Banerjee
 • Dr. Subrata Goswami
 • Dr. Arijit Sain
 • Dr. Mamata Guha Mallick
 • Dr. Prankrishna Mazumder
 • Dr. Jayanta Sharma
 • Dr. Sanchita Saha
 • Dr. Apu Adhikary
 • Dr. G. C. Gulguliya
 • Dr. Swarup Saha
 • Dr. Tanuka Mondal
 • Dr. Y. P. Munjal
 • Dr. Amal Kr. Banerjee
 • Dr. Swarup Sarkar
 • Dr. Arulhraj
 • Dr. Baidyanath Charkraborty
 • Dr. S. K. Biswas
 • Dr. Arundhuti Chakraborty
 • Dr. Ashis Saha
 • Dr. Manotosh Panja
 • Dr. Debashis Bhattacharya
 • Dr. Ajoy Chakravarty
 • Dr. Samir Hazra
 • Dr. Pradip Bhowmik
 • Dr. Mrinal K. Roy
 • Dr. Jaydip Biswas
 • Dr. Shibendu Ghosh
 • Dr. Samir Roy
 • Dr. Naresh Goyal
 • Dr. Pradipta Mukherjee
 • Dr. Tapan Sarkar
 • Dr. Udas Ghosh
 • Dr. Soumitra Ghosh
 • Dr. Sekhar Chakraborty
 • Dr. Amitabha Chakraborty
 • Dr. Rwitika Ghosh
 • Dr. Prabir Bijay Kar
 • Mr. Supriyo Majumder
 • Dr. Sudhir Mehta
 • Dr. Jayant Panda
 • Dr. Palaniappen
 • Dr. Nandini Chatterjee
 • Dr. Debajyoti Konar
 • Dr. Arijit Sain
 • Dr. Mamata Guha Mallick
 • Dr. Prankrishna Mazumder
 • Dr. Jayanta Sharma
 • Dr. Saurabh Kole
 • Dr. B. A. Muruganathan
 • Dr. Apurba K. Mukherjee
 • Dr. Partha S. Karmakar
 • Dr. Jyotirmoy Pal
 • Dr. Pradip Rangarappa
 • Dr. Sanjiv Das
 • Dr. Mita Dutt
 • Dr. Spandan Bhaduri
 • Dr. Dibyendu Banerjee
 • Dr. Saborni Pal
 • Dr. Satyabrata Ganguly
 • Dr. Sarbani Sengupta
 • Dr. Daipayan Chakraborty
 • Dr. Arabinda Bera
 • Dr. Amit Kalwar
 • Dr. Asif Iqbal
 • Dr. Smarajit Banik
 • Dr. Atanu Chandra
 • Dr. H Christine
 • Dr. Rudrajit Pal
 • Dr. Vivek Kumar
 • Dr. Supriyo Sarkar
 • Dr. Sumit Poddar
 • Dr. Arun Mangalik
 • Dr. Amitabha Saha
 • Dr. Dipankar Sarkar
 • Dr. Raja Dhar
 • Dr. Prasun Banerjee
 • Dr. Subrata Goswami
 • Dr. Sanchita Saha
 • Dr. Apu Adhikary
 • Dr. G. C. Gulguliya
 • Dr. Swarup Saha
 • Dr. Tanuka Mondal